Digitare una parola e premere il tasto Invio per trovare rime.
bar darò dar darà par tar tarò darô tarà barr dará daró dhar hontar ntar parr parà sarà far farò farà sarò star starà starò mar sará bear dunbar faró farô zar car carr fará sar sarâ saró sarô sparì sparò varrà akbar char dear hear kar notar sarä sarø sarŕ starr war altar cantar farâ kahr lar nar petar sarˆ stará staró starô zahrà carí dettar entrar farr farä farø farň farŕ gar klar marr matar mltar near saar sarň shar spar sparí tear trarrà var moar edgar affar hangar portar tirar avatar buttar parlar briar diventar einar gear mangiar mukhtar negar restar ridarò saltar satar scar cambiar césar daitar fear gettar kanjar lear magarí passar preparò ridarà rubar tagliar year affarí ballar baltar chiar contar cèsar guar ishtar jabbar jashar kandahar czar dinar paiar roarrr lasciar sugar dichiarò escobar bluestar jafar rifarò shekhar shinar attaccar bazar clear cougar guitar jaffar kinnear militar minibar mostrar nascar raccontar rifarà scimitar tornar millibar bommassar invar superstar lazar rockstar brashear lavorar pornostar solstar stilgar zanzibar cavallar realgar tavernar battlestar belshazzar blackbriar galaxhar italianshar wulfgar eurostar madagascar radiofonobar

Considerare l'utilizzo di queste quasi-rime.

dal dall tal ball talk pal tagliò tall daglí dahl pall tael mal cal randall sal val call neal saul falò galles rahl teal fall gal kendall mahal ral salì callè calò caul chantal deal fal falk fallì galà hattal kal mall stal nopal qual central real ammalò animal aual oual small accompagnò baccalà cathal mutual total tunstall pentotal pentothal postal banal tical marshal canal casual cavalll michal micheal regalò crandall guadagnò medical normal vimal pasqual calcagn mistral zucal musical montreal cristal physical veronal luminal sommacal crystal neanderthal floreal quetzal de-pasqual kolossal guadalcanal

saprà saprò cadrà cadrò saprá quattr
Copyright © 2017 Steve Hanov
All English words All French words All Spanish words All German words All Russian words All Italian words